Politiek over Gebiedsfonds Ruimtekwartier en financiële regelingen Omgevingswet

Op dinsdag 10 oktober debatteren de raadsfracties in een gecombineerde commissievergadering over het gebiedsfonds voor het Ruimtekwartier in Maarssen en financiële regelingen die nodig zijn bij gebiedsontwikkeling in de Omgevingswet.

Commissie Fysiek en sociaal domein

Dinsdag 10 oktober, 19:30 uur, agenda en livestream

Op de agenda

Bespreekstukken

· Inspraak vreemd aan de agenda

· Spreekrecht

· Gebiedsfonds Ruimtekwartier

· Vaststellen financiële regelingen Omgevingswet

Hamerstukken voor de raad

· Benoeming lid Raad van Toezicht Wereldkidz

· Wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling AVU

· Kockengen Waterproof uitvoering Sportweg

Gebiedsfonds Ruimtekwartier

De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over het Gebiedsfonds ‘Ruimtekwartier’ (Planetenbaan en Het Kwadrant). Daarbij wordt ook gevraagd om een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor een bedrag van € 17,9 miljoen, dat voor € 14,9 miljoen wordt gedekt uit bijdragen derden.

Eerder is door de gemeenteraad de ‘Notitie gebiedsfonds Ruimtekwartier’ vastgesteld. In lijn met wat hierin is opgenomen heeft de verdere uitwerking van het gebiedsfonds plaats gevonden. Nu ligt de definitieve uitwerking van het gebiedsfonds voor. Uitgangspunten vanuit het gebiedsfonds worden opgenomen in een anterieure overeenkomst met de ontwikkelaars waarover inmiddels vergevorderde gesprekken plaats hebben gevonden.

Na vaststelling van het gebiedsfonds kunnen de vervolgstappen genomen worden voor de ontwikkeling van Ruimtekwartier. Dan kan het ontwerp bestemmingsplan door het college worden vrijgegeven voor ter inzage legging. Dit is gepland voor 1 januari 2024 in verband met het inwerking treden van de Omgevingswet. Op de website:https://ruimtekwartier.nl is meer informatie terug te vinden over de ontwikkeling ‘Ruimtekwartier’

Wethouder Arjan Wisseborn vervangt wethouder Van Liempdt bij dit agendapunt.

Vaststellen financiële regelingen Omgevingswet

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Daarvoor moeten een nieuwe Nota kostenverhaal en een Verordening nadeelcompensatie worden vastgesteld. Hiermee wordt een groot deel van de financiële kant van de Omgevingswet geregeld.

Nota kostenverhaal

De Nota kostenverhaal biedt een regeling voor het verhalen van kosten op initiatiefnemers bij gebiedsontwikkelingen. Met het kostenverhaal verhaalt de gemeente de gemeentelijke (ambtelijke) kosten voor de procedure waarmee het initiatief mogelijk wordt gemaakt. De Omgevingswet verplicht overheden om de kosten voor werken, werkzaamheden en maatregelen naar evenredigheid te verhalen op de initiatiefnemers die profijt hebben van de aan te leggen openbare voorzieningen.

Nadeelcompensatie

Nadeelcompensatie is een regeling voor schadevergoeding voor rechtmatig overheidsoptreden. Het gaat dus om schade veroorzaakt door rechtmatige besluiten, en om schade veroorzaakt door rechtmatige feitelijke handelingen. Nadeelcompensatie is ook van toepassing op planschade. Bij planschade gaat het om inkomensderving of vermindering van de waarde van een onroerende zaak als gevolg van een planologische maatregel.

De vergadering volgen

Inwoners zijn van harte welkom op de publieke tribune. Deze vergadering is ook live te volgen via de videostream op deze pagina. De volgende dag is de vergadering er voorzien van ondertiteling terug te zien.

Locatie: Koetshuis, Markt 12 3621 AB Breukelen. 19:30 uur