Politiek wil richting geven aan miljoenendossier TIM Stichtse Vecht

Er zijn extra miljoenen nodig voor wijkteams, Jeugdhulp en WMO-begeleiding in Stichtse Vecht. Het college van B&W liet eerder een onafhankelijk onderzoek uitvoeren. De VVD dient tijdens de raad van 7 maart een motie in met als doel sturing te geven aan de wijze waarop de gemeente haar regierol gaat vervullen. De motie wordt naar verwachting breed gesteund door een groot aantal partijen in de raad van Stichtse Vecht. 

Grote zorgen omtrent ontwikkelingen

De financiële ontwikkelingen met betrekking tot de wijkteams, jeugdhulp en Wmo-begeleiding zijn zorgelijk. De gemeente lapt miljoenen bij om de continuïteit van benodigde zorg voor inwoners te borgen. Vooruitlopend op de definitieve jaarrekening van Timon over 2022 verstrekt de gemeente een aanvullende bijdrage van € 3 miljoen. In december 2022 werd al eerder een aanvullende bijdrage van 2 miljoen verstrekt. Voor 2023 wordt een extra aanvullende bijdrage verstrekt van 4 miljoen euro.

Onafhankelijk onderzoek

Op het moment dat de ontwikkeling in 2022 aan het licht kwam, werd door het bestuur van Timon en de gemeente Stichtse Vecht een opdracht verleend aan BDO voor een onafhankelijk onderzoek naar de oorzaken van de kostenstijgingen en de risicoverdeling. Dit werd eerder uitvoerig in een informele commissie en in de commissie Sociaal Domein behandeld. In die laatste commissie werd een motie van de VVD en andere fracties aangekondigd om het college richting te geven om verdere gesprekken met TIM SV aan te gaan.

Motie 7 maart

De motie die door de VVD wordt ingediend en wordt gesteund door andere politieke partijen, wordt besproken in de raad van 7 maart aanstaande. Het geeft richting aan de invulling van de regierol voor het college van B&W. Op die manier wordt politiek en bestuurlijk samen opgetrokken zodat over de aanpak in de toekomst geen verschillen van meningen zullen ontstaan. De VVD wil dat het gemeentebestuur aan de slag gaat met het maken van afspraken rondom het partnerschap, wil dat er in mei een informatieve commissie wordt georganiseerd en wil dat de raad in juni inzicht krijgt in de financiële resultaten van TIM SV in het eerste kwartaal, de financiële scenario’s voor 2023 met een mogelijke doorkijk naar 2024. In het vierde kwartaal van 2023 wil de partij dan inzicht hebben in de scenario’s voor 2025 en verder.

Brede steun

De motie wordt nu al gesteund / mede ingediend door een groot aantal partijen. Er wordt gehoopt op een raadsbrede steun. Achter de schermen maken politieke partijen en gemeente zich grote zorgen om de in gang gezette trend van hogere kosten en extra miljoenen die nodig zijn om de zorg aan inwoners te waarborgen. De financiële situatie van de gemeente is weliswaar stevig en stabiel maar ook broos. Bij de presentatie van de nieuwe coalitie in juni 2022 werd daar al op gewezen: ‘De financiële situatie van de gemeente en de personele bezetting binnen de ambtelijke organisatie zijn zorgelijk. Daardoor moeten bestuurlijke ambities getemperd worden en moet er balans komen tussen ambtelijke organisatie, de financiële positie en de bestuurlijke ambities.’


Meer nieuws