Provincie houdt beide fietspaden langs N402 in stand

De Provincie Utrecht heeft het oorspronkelijke ontwerpplan van de N402 bij Loenen aan de Vecht na veel inhoudelijke reacties aangepast. In het nieuwe plan houdt de Provincie beide fietspaden langs de N402 bij Loenen aan de Vecht in stand. 

Collegevragen CDA

De CDA fractie heeft begin april over het oorspronkelijke ontwerp vragen aan het college van B&W gesteld: ‘De Provincie is voornemens om het fietspad te verwijderen aan de oostkant van sportpark de Heul tot aan Kerklaan. Bent u bekend met de plannen van de Provincie om het fietspad naar de westkant van de Rijksstraatweg in Loenen aan de Vecht tussen de Rotonde en Kerklaan te verplaatsen?’

Fietspaden blijven in stand

Inmiddels is deze vraag achterhaald omdat de Provincie heeft besloten beide fietspaden in stand te houden: ‘Bij de nu voorliggende ontwerpvariant blijven zowel het oostelijke als westelijke fietspad behouden,’ aldus een woordvoerder van de Provincie Utrecht. Een woordvoerder van gedeputeerde Schaddelee vervolgt: ’In het oorspronkelijke ontwerpplan (najaar 2021) was dit een voorstel vanuit de provincie. Op het oorspronkelijke plan hebben we veel reacties ontvangen en hebben we nu een variant ontworpen en onderzocht waarbij zowel het oostelijke als westelijke fietspad behouden blijft.’

Fietsveiligheid

Inwoners startten eerder een petitie om aan te sturen op noodzakelijke maatregelen om de veiligheid te verbeteren. De CDA fractie pleitte eerder voor maatregelen. De gemeenteraad van Stichtse Vecht steunde het gedachtegoed van het nemen van noodzakelijke maatregelen. In overleg tussen Provincie en gemeente werden er maatregelen genomen zoals het verlagen van de snelheid en het plaatsen van grote borden. Deze maatregelen zijn inmiddels door de Provincie geëvalueerd en zorgen voor aanvullende maatregelen: 'De maatregel heeft over het algemeen een positieve uitwerking. Toch zijn er nog steeds automobilisten die te hard rijden. Als extra maatregel worden er binnenkort smiley’s (snelheidsmeters) geplaatst langs de weg. Vorig jaar zijn op deze locatie ook tijdelijk smiley’s geplaatst. Dat had een positief effect. Bij de komende werkzaamheden aan de N402 zal er o.a. bij sportpark De Heul een verkeersplateau (drempel) aangelegd worden als permanente snelheidsremmer,' aldus een woordvoerder van de Provincie. 

Veel input van bewoners

Door de provincie werd eerder aan inwoners en sportverenigingen gevraagd hun meningen over de situatie langs de N402 kenbaar te maken. Provincie Utrecht: ' Er zijn ongeveer 20 schriftelijke suggesties ontvangen en een gelijk aantal mondeling. Met name de vraag of het oostelijke fietspad behouden kon blijven is vaak gesteld. De provincie heeft naar aanleiding van de ontvangen vragen en suggesties een extra ontwerpvariant onderzocht op haalbaarheid. Deze variant blijkt haalbaar. Bij deze variant blijven zowel het oostelijke als westelijke fietspad behouden.'

De variant is onlangs met de klankbordgroep besproken en wordt de komende maanden verder in detail uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Het definitieve ontwerp is naar verwachting in het najaar (september) gereed.