Provincie ontvangt 11 zienswijzen op uitbreiding elektriciteitsfabriek Breukelen - Kortrijk

Sinds 2021 is er sprake van filevorming op het elektriciteitsnet in, onder meer, de provincie Utrecht. Om ervoor te zorgen dat deze filevorming structureel en toekomstvast wordt opgelost wordt het elektriciteitsnet uitgebreid. Daarom breidt TenneT onder andere het hoogspanningsstation in Breukelen-Kortrijk uit. (Archieffoto huidig transformatorstation Breukelen - Kortrijk)

Om deze uitbreiding mogelijk te maken heeft de provincie Utrecht een ontwerp voor een provinciaal inpassingsplan vastgesteld. Dat heeft tot en met 25 januari 2024 ter inzage gelegen. Er zijn elf zienswijzen ingediend. Het uitzicht, het leefgenot, gezondheid en geluid zijn de meest genoemde zorgen. Tijdens het participatietraject zijn veel van deze zorgen ook al geuit en besproken.

Onderdeel van het inpassingsplan is het landschapsplan. Dat is met de omgeving opgezet en wordt met enthousiasme omarmd. Uit de zienswijzen blijkt wel dat men er nog niet gerust op is dat het plan ook daadwerkelijk uitgevoerd en onderhouden wordt.

Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Utrecht bereiden het besluit voor vaststelling van het inpassingsplan voor, zodat Provinciale Staten daarover een besluit kunnen nemen. Onderdeel ban het besluit is de nota van beantwoording van de zienswijzen.  Zo gauw GS een besluit heeft genomen ontvangen de indieners van een zienswijze hierover bericht. Naar verwachting gaat het definitieve inpassingsplan rond de zomer ter inzage.