[Update] Provincie ziet kansen en gebieden voor windmolens in Stichtse Vecht

De provincie Utrecht doet onderzoek naar de mogelijkheden voor windenergie in de provincie. Volgens de provincie is de balans tussen zonne- en windenergie in de gehele provincie scheef. Ook in Stichtse Vecht ziet de provincie kansen. Stichtse Vecht zegt al jaren 'nee' tegen windmolens en blijft bij haar standpunt dat er binnen de gemeentegrenzen daar geen plaats voor is. 

Overzicht van gebieden die de provincie onderzoekt

Brief aan raad

Het gemeentebestuur in een brief aan de gemeenteraadsleden van Stichtse Vecht: 'Eerder hebben we u geïnformeerd over het voornemen van de provincie Utrecht om onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor windenergie in de Provincie Utrecht. Hiervoor is ook een aantal locaties in beeld voor de gemeente Stichtse Vecht. Vanuit Stichtse Vecht hebben wij als college aangegeven dat hier geen plaats is voor dergelijk grote windmolens. Dat hebben wij expliciet aan de Provincie laten weten.'

Strategie gemeente

De provincie heeft onlangs bekend gemaakt welke vervolgstappen zij gaat gaat nemen. Gemeente Stichtse Vecht: 'Het gaat om de toelichting op de PlanMER (Milieu-effectrapportage) voor deze windmolens en de bijbehorende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD ligt komende periode ter inzage. We gaan de stukken nader bestuderen en een strategie bepalen op welke wijze hierop te reageren.'

Reactie provincie

Provincie Utrecht in een reactie: 'Gisteren is de NRD (notitie Reikwijdte en Detailniveau) ter inzage gegaan. Deze NRD geeft aan wát, waar en hoe in de planMER locaties voor windenergie worden onderzocht in de provincie. Deze planMER is een Milieu Effect Rapport, waarbij het milieu breed wordt opgevat: natuur, geluid, gezondheid, cultuurhistorie, etc. Samen met andere afwegingen geeft dit milieuonderzoek de basis voor het maken van keuzes. Er zijn nu dus nog geen keuzes gemaakt, wel welke gebieden voorgesteld worden te onderzoeken. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staat ook uitgelegd hoe tot de onderzoeksgebieden is gekomen.'


Meer nieuws