Raad akkoord met nieuw beleid rondom standplaatsen woonwagens

Met ruime meerderheid (24 stemmen voor en 8 stemmen tegen) is de raad van Stichtse Vecht akkoord gegaan met het nieuwe voorstel van het college van B&W over het lokale woonwagenstandenplaasbeleid in Stichtse Vecht.

Beleid woonwagens en standplaatsen

Gemeenten dienen beleid voor woonwagens en standplaatsen vast te stellen als onderdeel van het volkshuisvestingsbeleid. Dit beleid dient voldoende rekening te houden met en ruimte te geven aan het woonwagenleven van woonwagenbewoners. Hiervoor is nodig dat de behoefte aan standplaatsen helder is, zodat gemeenten ervoor kunnen zorgen dat het aantal standplaatsen in een redelijke verhouding staat tot de daadwerkelijke vraag aan standplaatsen bij woonwagenbewoners.

Gemeente Stichtse Vecht: ‘Het beleidskader stelt onder andere dat een gemeente binnen een redelijke termijn gelegenheid moet bieden aan mensen om hun woonwagencultuur te beleven. Een redelijke termijn is daarbij gerelateerd aan de wachttijd voor een sociale huurwoning in de desbetreffende gemeente. In Stichtse Vecht is dat op dit moment 12 jaar.’

De behandeling in de raad focuste zich op een 3-tal amendementen (toevoegingen op beleidsstukken) van Samen Stichtse Vecht en de PvdA en een motie van Samen Stichtse Vecht. Centraal daarin stond onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden woonwagenstandplaatsen op nieuwe locaties, niet automatisch opheffen van de bestemming standplaats bij mutatie, overdracht verhuur van standplaatsen overdragen aan woningcorporaties en ruimte bieden aan uitbreidingsmogelijkheden buiten de huidige locaties. Stichtse Vecht kent twee gebieden waar in woonwagens wordt gewoond: in het Maarssenbroekse Zwanenkamp en het Breukelse Poeldijk. De partijen vonden met hun amendementen en motie geen uitgebreide steun bij de raad, zodat deze niet werden aangenomen.

Centraal in het nieuwe door de raad aangenomen beleid staat dat er alleen sprake zal zijn van huur en geen verkoop van standplaatsen, de gemeente zoekt naar uitbreidingsmogelijkheden op de huidige twee locaties en de gemeente zal de verhuur van woonwagen standplaatsen proberen over te dragen aan een toegelaten instelling. 

Inspreekrecht

Eén inspreker maakte met betrekking tot dit onderwerp gebruik van het inspreekrecht. De inspreker gaf aan dat de cruciaal genomen besluiten niet logisch zijn en te veel afwijken van het landelijke beleidskader. Bij de besluitvorming bleek de raad daar niet gevoelig voor te zijn. In ruime meerderheid werd het nieuwe woonwagenstandplaatsbeleid aangenomen.