Rekenkamercommissie: 'Stichtse Vecht worstelt met klimaatbeleid'

 De gemeente Stichtse Vecht heeft grote moeite met het formuleren van klimaatbeleid en het organiseren van de uitvoering daarvan volgens de Rekenkamercommissie. Dit is het gevolg van stroperige besluitvorming, gebrekkige informatievoorziening en tekortschietende personele capaciteit.  Het rapport ‘Worstelen met klimaatbeleid - onderzoek naar het klimaatbeleid van de gemeente Stichtse Vecht’ is naar de raad gestuurd en wordt 4 oktober behandeld in de commissie fysiek domein.

Conclusies

Het vormen van strategisch overkoepelend klimaatbeleid heeft in Stichtse Vecht lang geduurd en het is een moeizaam proces geweest. De klimaatopgave is ingebed in andere beleidsvelden. De opgave en de ambities zijn in alle beleidsvelden geborgd. Er zijn echter beperkingen in hoeverre hier uitwerking aan wordt gegeven en er zijn beperkingen in de consistentie tussen de beleidsvelden en de klimaatroutekaart. 

Stichtse Vecht heeft een zwakke organisatie voor het vormen en uitvoeren van klimaatbeleid. Er is behoefte aan ambtelijk opdrachtgeverschap en sturing op samenwerking aan klimaatbeleid. De organisatie is daarnaast onvoldoende toegerust op de uitvoering. 

De gemeenteraad heeft beperkt invulling gegeven aan de kaderstellende rol voor de Routekaart ‘Klimaatneutraal 2030’. Er is geen aparte klimaatmonitor of rapportage waarmee de raad de voortgang van het klimaatbeleid kan volgen. Door het ontbreken van informatie is het gesprek over het klimaatbeleid in de raad de afgelopen jaren veelal los van de feiten gevoerd.  

Aanbevelingen 

 De rekenkamercommissie doet een flink aantal aanbevelingen ter verbetering van de totstandkoming, uitvoering en verantwoording van het klimaatbeleid. Onderzoek hoe gemeenteraad, college en organisatie de (strategische) beleidsontwikkeling op klimaat en energie alsmede de besluitvorming hierover kan verbeteren. Maak daarbij duidelijke afspraken over waar de inhoudelijke strategische beleidsontwikkeling plaats kan vinden. Zorg ook dat er meer capaciteit en budget beschikbaar komt voor de beleidsvorming en de uitvoering. En zorg dat er meer inzicht komt in de doelmatigheid door een overzicht op te stellen voor het klimaatbeleid en de daarmee gemoeide kosten. Maak daarbij duidelijke afspraken over hoe en wanneer de raad wordt ingelicht over zowel de inhoudelijke taakuitvoering als de voortgang op de doelstellingen en de indicatoren.