Rondom de Raad live op 27 juni

Op dinsdagavond vergadert de gemeenteraad. Op de agenda staat onder andere het afscheid van de huidige en de installatie van de nieuwe kinderburgemeester. Het politieke debat wordt onder meer gevoerd over betaald parkeren in Breukelen en de nieuwe vliegroute naar Schiphol. Rondom de Raad is er live bij en te zien vanaf circa 19.10 uur op de kanalen van RTV Stichtse Vecht. 

Onderwerpen raadsvergadering

Op de agenda

Afscheid huidige en installatie nieuwe kinderburgemeester

Hamerstukken:

· Huisvestingsverordening

· Subsidieregeling stimuleringsfonds duurzaamheid 2023 - 2026

· Beschikbaar stellen aanvullend voorbereidingskrediet Herinrichting Zandpad

· Zienswijze ontwerpbegroting 2024 GGDrU

· Communicatieplan gemeenteraad

· Jaarstukken 2022

Bespreekstukken

· Vaststellen Reglement van orde voor de raad 2023 en Verordening op de commissies 2023

· Motie: Parkeerkosten Breukelen

· Motie : Route Schiphol aangescherpt

· Besloten deel: Verzoek opheffen geheimhouding locatieonderzoek

Vaststellen Reglement van orde voor de raad 2023 en Verordening op de commissies 2023

Er worden wijzigingen voorgesteld voor het Reglement van orde (vergaderafspraken) voor de raad en de Verordening op de commissies. De raad heeft in een pilot getest of een verruiming van het spreekkrecht over niet geagendeerde onderwerpen in de commissie een beter alternatief biedt voor het inspreken tijdens de raadsvergadering. De commissie Bestuur en Financiën van 14 juni 2023 heeft behandeling als bespreekstuk voorgesteld in verband met een amendement van onder andere StreekBelangen. Dit amendement om het inspreekrecht in de raadsvergadering te behouden en de mogelijkheden tot doorontwikkeling.

Motie - PvdA e.a. inzake Parkeerkosten Breukelen

De raad bespreekt de motie met betrekking tot het parkeren op de P+R terreinen rondom station Breukelen. Hier kan men gratis parkeren. Dit gaat veranderen mede doordat deze plekken vaak worden gebruikt door langparkeerders. De indieners van de motie roepen het college op om onder andere tot een oplossing te komen die recht doet aan het uitgangspunt dat gratis parkeren de huidige norm is van het parkeerbeleid van de gemeente en dat dat gehandhaafd moet worden voor forensen en zich in te spannen om de parkeervoorzieningen voor (elektrische)fietsen en brommers te verbeteren .

Motie – GroenLinks e.a. inzake Route Schiphol aangescherpt

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil een vierde aanvliegroute voor passagiers en vrachttoestellen aanleggen die ook over Stichtse Vecht gaat. De indieners van de motie verzetten zich tegen deze plannen en willen dat:

1. Het college deze mening kenbaar te maken bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en een lobby te richten op de Rijksoverheid om een vierde aanvliegroute op Schiphol te voorkomen.

2. Samenwerking te zoeken met andere gemeenten en de Provincie om gezamenlijk dit geluid te laten horen.

3. De inwoners en de Raad hierover actief te (blijven) informeren.

Locatie en tijd

Locatie: Koetshuis Markt 12, 3621 AB Breukelen

Tijd: dinsdag 27 juni om 19:30 uur

Kijk live mee

Inwoners zijn van harte uitgenodigd op de publieke tribune. Of volg de vergadering en de politieke verslaggeving via de kanalen van RTV Stichtse Vecht vanaf 19.10 uur. De vergadering is vanaf 19:30 te volgen op de de gemeentelijke website.

De dag na de vergadering is deze er ondertiteld terug te luisteren.


Meer nieuws