Rondom de Raad LIVE op 27 september aanstaande

Op dinsdag 27 september vergadert de gemeenteraad. Op de agenda onder andere het afscheid en installatie van de kinderburgemeester, de bestuursrapportage en verschillende moties. Kijk vanaf circa 19:10 naar Rondom de raad van RTV Stichtse Vecht of vanaf 19:30 via de gemeentelijke website. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Op de agenda

·         Afscheid en installatie kinderburgemeester

·         Benoeming en beëdiging commissieleden

·         Advies- en Participatielijst gemeenteraad Stichtse Vecht 2022

·         Bestuursrapportage 2022

·         Motie CDA en ChristenUnieSGP: Zorgen om ons platteland

·         Motie: Mogelijkheid voor indicaties voor onbepaalde tijd Wet maatschappelijke ondersteuning

Afscheid en installatie kinderburgemeester

De raad neemt afscheid van Fien Sant, Kinderburgemeester 2021-2022. Elis Yikilmaz wordt geïnstalleerd als Kinderburgemeester voor het schooljaar 2022-2023. Samen met haar adviseurs: Stella Peltason en Casimir van Asperen richten zij zich op 1 of meerdere onderwerpen die zij belangrijk vinden voor kinderen in Stichtse Vecht. De kinderburgemeester vergezelt de burgemeester en wethouders naar evenementen die ook belangrijk zijn voor kinderen.

Bestuursrapportage 2022

De bestuursrapportage is een periodieke rapportage van het college aan de raad. Hierin legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en nieuwe ontwikkelingen en worden mogelijke risico's gesignaleerd. Op basis van deze informatie kan tussentijds worden bijgestuurd. De bestuursrapportage kent een beleidsmatig en een financieel deel. De rapportage gaat over de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting. De raad wordt ondermeer gevraagd de Bestuursrapportage 2022 en de daarbij behorende wijziging van de Programmabegroting 2022 vast te stellen. En de door het college opgelegde geheimhouding op de geactualiseerde grondexploitaties en onderhoudsplannen te bekrachtigen. De fracties van BVNL en SSV hebben nog openstaande vragen over dit onderwerp. De bestuursrapportage van Stichtse Vecht is hier te vinden. 

Motie zorgen om ons platteland

Op initiatief van de ChristenUnie-SGP en het CDA wordt de motie besproken waarin het college wordt opdragen om op korte termijn een overleg te organiseren met vertegenwoordigers van agrarische ondernemers. De partijen willen hiermee een goed inzicht krijgen in hoe de ondernemers de lokale situatie tot de stikstofproblematiek ervaren en in de toekomst voorzien zodat zij zich gehoord kunnen voelen door hun lokaal bestuur. De partijen roepen vervolgens op om de zorgen van de boeren in Stichtse Vecht aan de Provinciale Staten kenbaar te maken. De motie wordt voorafgaand aan de vergadering aangepast en opnieuw aangeboden.

Motie: Mogelijkheid voor indicaties voor onbepaalde tijd Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De fracties van GroenLinks, Samen Stichtse Vecht en de SP dienen gezamenlijk een motie in die het in Stichtse Vecht mogelijk moet maken om aan specifieke inwoners indicaties voor onbepaalde tijd voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning te kunnen geven. Het gaat om inwoners met een levenslange beperking of aandoening. 

Spreekrecht 

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. Er hebben zich 3 inwoners aangemeld zij spreken in over het leerlingen vervoer.

Podcast Rondom de Raad

In de 66e aflevering van de politieke podcast Rondom de Raad kijken presentatoren Willem Klap en Robbert Oelp vooruit naar de komende gemeenteraadsvergadering van 27 september aanstaande. Zij belden met de afdeling griffie van de gemeente, twee raadsleden die moties indienen en met de wethouder over een hamerstuk voor wel een heel groot en belangrijk project in Maarssenbroek.