Ruimtekwartier krijgt 36 % sociale huurwoningen

Tijdens de aankomende raad van 30 mei gaat de gemeenteraad - bij  het aannemen van het hamerstuk - akkoord met de vaststelling van de ontwikkelkaders van het Ruimtekwartier. Eén van de noodzakelijke stappen om tot daadwerkelijke bouw van de nieuwe Maarssenbroekse woonwijk te komen. Er komen 2.650 woningen in het Maarssenbroekse Ruimtekwartier oplopend in de loop van de jaren naar 3.000 of meer.

Op 3 juni 2020 heeft de raad het document ‘Stedenbouwkundig kader en randvoorwaarden ‘Planetenbaan en Het Kwadrant’ (Ruimtekwartier) vastgesteld. Met de ontwikkelaars heeft inmiddels afstemming plaats gevonden over het stedenbouwkundig plan, de ontwikkelkaders per deelgebied, de ruimtelijke ordeningsprocedure en de anterieure overeenkomsten. Het college biedt deze plannen ter vaststelling aan, waarbij het vanwege het hamerstuk nu al duidelijk is dat deze wordt aangenomen.

Sociale huurwoningen

In de commissie fysiek domein van vorige week werd dit stuk politiek behandeld waarin gemeenteraadsbreed steun is uitgebracht aan het plan. Vandaar dat het onderwerp als een hamerstuk wordt aangeboden aan de agenda van de raad. Wel zijn er de nodige zorgen vanuit de raad omtrent de realisering van de sociale huurwoningen en de eventuele geluidsoverlast voor het gebied en haar omgeving. Veel van die zorgen kon door de wethouder worden weggenomen.

Zo bleek bij de behandeling van het plan dat er niet 30 % maar 36 % van de woningen als sociale huurwoningen worden gerealiseerd. De toewijzing ervan zal verlopen via Woningnet. Daarnaast is de gemeente met ontwikkelaars in gesprek om de verhuur deels zelf via woningcorporaties te laten verlopen omdat de gemeente dit voor dit plan niet kan afdwingen. De door de gemeente gevoerde gesprekken hebben wel geleid tot resultaten Twee van de vijf ontwikkelaars heeft daar positief op gereageerd en zal naar verwachting in zee gaan met lokale woningcorporaties, twee hebben daarop negatief gereageerd en 1 ontwikkelaar is nog in gesprek met een woningcorporatie. Volgens de wethouder zijn afspraken omtrent de sociale huurwoningen geborgd in de overeenkomsten met de ontwikkelaars.

De PvdA maakt zich zorgen over de sociale huurwoningen. Met name de angst dat eerst de vrije sector huurwoningen worden gebouwd en pas in een later stadium de sociale huurwoningen, daar wil de partij meer zekerheden voor terugzien. Dat signaal is door de wethouder opgepakt en wordt meegenomen in de plannen. De SP sprak haar zorgen uit op de vraag of de inwoners van Stichtse Vecht in financiële zin wel in aanmerking komen voor deze sociale huurwoningen. 

Geluidwerende maatregelen

De zorgen over geluid worden al heel wat jaren aangekaart door diverse partijen waaronder Samen Stichtse Vecht. Geluid staat hoog op de prioriteitenlijst van de stuurgroep gaf wethouder van Liempdt aan. De gemeente wil vooruitlopend op de ontwikkelingen aan de gang gaan met geluidswerende maatregelen. De gemeente verwacht daarnaast voordelen van stil asfalt op de Zuilense Ring en verlaging van de maximale snelheid op diezelfde ring.


Meer nieuws