Stichtse Vecht heeft achterstand bij huisvesting statushouders

Asielzoekers met een verblijfsvergunning gaan deel uitmaken van de Nederlandse samenleving. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt deze vergunninghouders aan gemeenten. Gemeenten moeten asielzoekers met een verblijfsvergunning passende woonruimte aanbieden. De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar het totaal aantal vergunninghouders dat gemeenten moeten huisvesten. Gemeente Stichtse Vecht loopt achter bij die opgelegde 'taakstelling.' 

Gemeente Stichtse Vecht: 'In het eerste half jaar van 2021 bedroeg de taakstelling 50 statushouders. Daarnaast was er in 2020 een achterstand van 20 statushouders ontstaan. Dat betekende dat de gemeente in de eerste helft van 2021 in totaal 70 statushouders moest huisvesten. Uiteindelijk zijn er in de eerste helft van 2021 door alle corporaties tezamen 32 statushouders gehuisvest. Dat betekende opnieuw een achterstand (van 38 statushouders).'

In de tweede helft van 2021 bedroeg de taakstelling 41 statushouders, dit werd opgeteld bij de achterstanden uit de eerste helft van dit jaar. Gemeente Stichtse Vecht: ' In de tweede helft van 2021 moesten er dus 79 statushouders gehuisvest worden. De stand is op dit moment dat er nog een achterstand is van 65 te huisvesten statushouders. De corporaties verwachten nog wel een aantal plaatsingen te kunnen doen maar de prognose is dat wij met een behoorlijke achterstand zullen eindigen dit jaar.'

De provincie heeft op 16 september een overleg gevoerd met de gemeente, de corporaties en het COA. Daar is gekeken naar mogelijke, creatieve oplossingen zoals tijdelijke woonruimte in leegstaand vastgoed. Hierbij wordt ook hulp geboden vanuit de regio U16. Voor 2021 zal dat echter niet op tijd een oplossing bieden.

Gemeente Stichtse Vecht: 'De provincie verwacht dat wij eind 2021 op trede 3 van de interventieladder 1 zullen eindigen. Dat betekent dat er intensieve gesprekken op bestuurlijk niveau zullen plaatsvinden en dat wij een plan van aanpak moeten opstellen dat tot een inhaalslag van de huisvestingsachterstand moet leiden. Dit laatste pakken wij op in samenwerking met de corporaties. De nieuwe taakstelling voor de eerste helft van 2022 is inmiddels ook bekend gemaakt en bedraagt 37 vergunninghouders. De achterstanden uit 2021 zullen hierbij opgeteld worden.'