Stichtse Vecht kent 11 thuiszitters in het onderwijs

Uit door PvdA-raadslid Jeddaoui gestelde vragen, blijkt dat er in Stichtse Vecht 11 kinderen thuiszitten die niet naar school gaan. Volgens de gemeente is het de verantwoordelijkheid van het onderwijs om zicht te houden op de achterstanden bij deze leerlingen.

Uit de antwoorden van de gemeente blijkt dat 1 leerling niet is ingeschreven en 3 leerlingen uit het primaire onderwijs (basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs en het onderwijs op speciale scholen) thuis zitten. Voor het voortgezet onderwijs betekent dat 7 leerlingen op dit moment niet naar school gaan.

Volgens de gemeente ligt de regie bij het verminderen van de achterstanden niet bij de gemeente maar bij het onderwijs zelf: ‘De regie bij (onderwijs) achterstanden ligt bij het onderwijs. De samenwerkingsverbanden (Passenderwijs/Sterk Vo) spelen een actieve rol in het ondersteunen van PO/Vo scholen bij thuiszitters. Zo nodig worden daarbij andere partijen, zoals jeugdhulp/gemeente, betrokken. De gemeente heeft in februari een bijeenkomst georganiseerd om met diverse betrokkenen te onderzoeken of thuiszitters een onderwerp is waar (extra) op ingezet moet worden (besteding van NPO middelen). De samenwerkingsverbanden en scholen hebben in deze gesprekken aangegeven geen extra ondersteuning van de gemeente nodig te hebben.’

In het uitvoeringsplan NPO middelen gemeente Stichtse Vecht (2022-2024) wordt het doelgroep thuiszitters niet als aandachtsgebied genoemd. Wel is er gekozen voor de mogelijkheid voor kennisdeling als aanpak. Volgens de gemeente hebben de scholen geen gebruik gemaakt van het aanbod.

Sophia Jeddaoui in een reactie op de antwoorden: 'Ik heb een oprechte vraag aan de wethouder: Waarom zijn deze kinderen niet in beeld ? Wat heeft het voor zin om over inclusie te spreken als je al niet opkomt voor het basisrecht van een kind, namelijk het recht op onderwijs. We kunnen niet alles aan scholen over laten , de gemeente heeft wel degelijk een belangrijke rol en kan de regie pakken. Aan geld kan het niet liggen.'