TenneT onderzoekt mogelijkheid verdere uitbreiding hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk

Er zijn de afgelopen periode diverse klantaanvragen binnengekomen voor een aansluiting op het hoogspanningsnet in Utrecht. Dit is meer dan we vorig jaar verwacht hadden, maar wat past bij de ontwikkelingen van de energietransitie. Ondernemers, onder andere uit de duurzame energie-sector, zoeken locaties voor de uitvoering van hun plannen.

Hoe dichter bij de aansluiting hoe gunstiger voor hen. TenneT is verplicht om, indien mogelijk, deze klanten aan te sluiten. De enige plek waar dat kan is Breukelen-Kortrijk, want dat is het enige 380kV hoogspanningsstation in de omgeving. Daarmee bestaat het risico dat het hoogspanningsstation al ‘vol’ is voordat TenneT het in gebruik neemt. En dat is geen wenselijke, toekomst vaste situatie.

Onderzoek

TenneT gaat nu onderzoeken of een extra uitbreiding van het hoogspanningsstation mogelijk is. Er moeten onder andere aanvullende natuur- en bodemonderzoeken gedaan worden en er moet extra grond aangekocht worden. De komende maanden komt hier meer duidelijkheid over.

Ondertussen gaan de voorbereidingen voor het huidige uitbreidingsplan gewoon door. De definitieve plannen voor de inrichting van het gebied zijn 26 september 2023 met de omgeving besproken. Het provinciaal inpassingsplan dat nodig is om het hoogspanningsstation uit te breiden gaat eind dit jaar ter inzage. Dan kunnen we, na vergunningverlening door de gemeente, begin 2025 starten met de werkzaamheden.

Inrichting van het gebied

Deze nieuwe ontwikkelingen hebben impact op de omgeving. Het hoogspanningsstation wordt 100 meter langer. Volgens de nu geldende standaarden, is daarmee de maximale omvang van het hoogspanningsstation bereikt. De inzet is om de inrichting van het gebied volgens het landschapsplan, dat op 26 september 2023 gepresenteerd is, door te zetten. Dus de strook met bomen, planten en slootjes worden verder doorgetrokken zoals in het landschapsplan staat, zodat ook de rest van het station aan het zicht onttrokken wordt.

We weten nu nog te weinig over de planning en of er wel gebouwd kan worden. Dat wordt nu onderzocht. Het originele plan wordt uitgevoerd, maar wel met oog op de toekomst. We willen zoveel mogelijk onnodig werk en overlast voorkomen. Die mogelijkheden bespreken we nu met de verschillende betrokken partijen.

Wat het betekent voor de rest van de omgeving en de bedrijven die een aansluiting hebben aangevraagd zich vestigen, is nog niet bekend. Daar zijn weer andere vergunningstrajecten voor nodig, waar de provincie Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht voor verantwoordelijk zijn.

Waarom niet alles tegelijk uitvoeren?

De uitbreiding van het huidige station, dus het originele plan, heeft prioriteit nummer 1. De huidige uitbreiding zorgt ervoor dat de landelijke en regionale elektriciteitswegen goed kunnen doorstromen. Dit is noodzakelijk om de elektriciteitsvoorziening in de provincie Utrecht te kunnen blijven garanderen. Want pas nadat het huidige hoogspanningsstation is uitgebreid kan TenneT de congestie in de provincie Utrecht oplossen, de structuur van het net aanpassen en kan Stedin extra elektriciteit het gebied inbrengen. En dat is de grootste prioriteit van zowel TenneT, Stedin als de provincie Utrecht.

Gezien de urgentie om de huidige uitbreiding van het station op tijd klaar te hebben is bestuurlijk besloten om door te gaan met het huidige plan en het ontwerp PIP eind dit jaar ter inzage te leggen. Onderdeel is hiervan de landschappelijke inpassing. In nauwe afstemming met betrokkenen en bevoegde gezagen zal hier nader over worden afgestemd om indien mogelijk wel in een later stadium zaken te combineren en op elkaar aan te laten sluiten om zoveel mogelijk omgevingshinder te voorkomen.