Uitbreiding van bestaande hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk geniet de voorkeur

Het elektriciteitsnet van Utrecht heeft haar grenzen bereikt. Uitbreiding is nodig om ervoor te zorgen dat iedereen van stroom voorzien blijft. Zowel in de regio Utrecht als in de gemeente Stichtse Vecht. Het belangrijkste knelpunt is het hoogspanningsstation in Breukelen-Kortrijk. Dat moet uitgebreid worden.

De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de locatiestudie voor de uitbreiding van het hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk. Deze studie geeft een overzicht van de onderzochte alternatieven en het beoordelingskader. Omwonenden hebben ook nog twee locaties aangedragen, die zij geschikt achtten voor het hoogspanningsstation. Deze locaties zijn, net als de andere vier locaties, onderzocht en beoordeeld. Daarin is onder andere gekeken naar de impact op de natuur, landschap en cultuurhistorie, waterhuishouding, bodem en magnetische velden. Naar aanleiding van vragen tijdens de informatieavond op 11 mei is er nog een verdiepingsslag gemaakt, waarin specifieker de impact op de omgeving (o.a. het uitzicht op de uitbreiding) is beschreven. In de bijlage vindt u de locatieafweging.

Besluit

Op basis van de locatiestudie en de geluiden uit de omgeving hebben de provincie Utrecht en TenneT op 30 mei 2023 besloten dat de uitbreiding van de huidige locatie de voorkeur geniet. De uitbreiding van de bestaande locatie heeft de voorkeur omdat deze optie, ten opzichte van de overige onderzochte locaties, in het totaal de minste nadelige effecten heeft. Dit komt met name doordat er geen extra hoogspanningsmasten geplaatst hoeven te worden. Daarnaast is deze optie het snelst te realiseren omdat er al veel bestaande onderdelen staan. De gemeente Stichtse Vecht bespreekt de voorkeurslocatie nog in haar college. De steun van de gemeente Stichtse Vecht is wenselijk, aangezien de uitbreiding van het hoogspanningsstation in die gemeente wordt gerealiseerd.

Onderzoeken en inpassing in de omgeving

Gezien de toenemende vraag naar elektriciteit willen de provincie en TenneT de vaart erin houden. De uitbreiding van de bestaande locatie wordt nu verder, meer in detail, onderzocht. Samen met de omgeving wordt er een plan gemaakt voor de inrichting van het gebied. Op 6 juni is hier de eerste sessie voor gepland.

Aanmelden kan via breukelen-kortrijk@tennet.eu.

Na de sessies (3 stuks in totaal) over de inrichting van het gebied wordt het ontwerp samen met de laatste stand van zaken over onderwerpen als geluid, elektromagnetische velden en vervolgproces tijdens een inloopavond toegelicht. De vervolgsessies over de inrichting van het gebied worden nog gepland. De data komen zo snel mogelijk op de projectwebsite te staan.