Vanaf 2024 wordt oud papier niet meer opgehaald door vrijwilligers

Vanaf 2024 wordt de blauwe bak - oud papier en karton - niet meer opgehaald door vrijwilligers van scholen, kerken en verenigingen maar door medewerkers van afvalinzamalaar Prezero. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de veiligheid en kan deze met vrijwilligers niet meer garanderen. De inkomsten van de opbrengst van het inzamelen van oud papier en karton wijzigt niet. De gemeente blijft een afgesproken vaste prijs per kilo betalen aan de eerder betrokken maatschappelijke organisaties.

Oud papier niet meer ingezameld door vrijwilligers

Uit de antwoorden van door raadslid Marlous van Scherpenzeel (CDA) gestelde vragen aan het college van B&W, blijkt dat per 2024 het oud papier en karton aan straat niet meer wordt opgehaald door vrijwilligers. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Prezero heeft aangegeven vanaf 2024 de inzameling te willen professionaliseren en de inzameling niet meer te willen laten plaatsvinden door vrijwilligers. De reden hiervoor is dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid en het gebruik van de kraakperswagen bij Prezero ligt. Door het werken met vrijwilligers is de veiligheid en het juiste gebruik van de kraakperswagen niet te garanderen en dit risico wil Prezero niet meer lopen.’

Aan de Afvalverwerking Utrecht (AVU) is gevraagd of er alternatieven zijn om de bestaande werkwijze met vrijwilligers voort te kunnen zetten vanaf januari 2024 tot en met december 2026, Gesprekken zijn gevoerd met andere partijen maar er is geen interesse om samen met vrijwilligers het ophalen te organiseren: ‘Dit betekent dat om de continuïteit van het inzamelen te kunnen garanderen het niet meer mogelijk is om dit vanaf 2024 te doen met vrijwilligers,’ aldus gemeente Stichtse Vecht.

Inkomsten wel naar vrijwilligersoganisaties

Gemeenteraadslid Marloes Scherpzeel van het CDA maak zich dan ook oprecht zorgen over de inkomsten voor betrokken maatschappelijke organisaties: ‘Veel scholen, kerken en verenigingen zijn in hun begroting uitgegaan van de inkomsten die uit het ophalen van oud papier ontstaan. Wordt er samen met scholen, kerken en verenigingen gekeken naar een andere invulling om deze inkomsten te vervangen?'

Gemeente Stichtse Vecht in een reactie: ‘De inkomsten van de opbrengst van het inzamelen van OKP wijzigt niet. De gemeente blijft een afgesproken vaste prijs per kilo betalen zoals deze is overeengekomen. Via een afgesproken verdeelsleutel worden bedragen uitgekeerd aan de diverse maatschappelijke organisaties.’

Samenwerking

Eind juni heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd en is het besluit aan de betrokken organisaties kenbaar gemaakt. Er wordt gekeken of er nog andere alternatieven mogelijk zijn om inkomsten te genereren uit afval: ‘Op de bijeenkomst zijn diverse suggesties gedaan die in hoofdlijnen liggen op het gebied van afvalinzameling van bijvoorbeeld zwerfafval, activiteiten om het afvalbewustzijn te vergroten en daardoor de hoeveelheid restafval te reduceren, activiteiten die bijdragen aan een grotere duurzaamheid en onderwijsprogramma’s gericht op deze doelen. Wellicht zijn hiervoor subsidiemogelijkheden,’ aldus de gemeente Stichtse Vecht als antwoord op door het CDA gestelde vragen.

In september volgt een vervolgbijeenkomst en worden ideeën verder besproken.


Meer nieuws