Waar gaan de politieke commissies van deze week over?

Deze week staan de commissies Fysiek domein en bestuur en Financiën op de agenda. De politieke partijen debatteren onder andere over de belastingverordeningen 2023 en het integraal veiligheidsplan. Door de volle agenda’s is een uitloop naar woensdag waarschijnlijk.

Commissie Bestuur en Financiën

Dinsdag 06 december 2022, 19:30 uur, agenda.

Op de agenda

·         Gemeentefonds Septembercirculaire 2022 

·         Belastingverordeningen 2023 

·         Ontwerp-wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke regeling VRU

·         Integraal Veiligheidsplan 

·         Pilot wijzigingen reglement van de raad en commissieverordening

·         Wijzigen verordening rechtspositie raads- en commissieleden Gemeente Stichtse Vecht 2022

Belastingverordeningen 2023 

Jaarlijks moeten voor het nieuwe belastingjaar de belastingverordeningen en de tarieven worden vastgesteld. Op een aantal beleidsterreinen zijn besluiten genomen, die gevolgen hebben voor de hoogte van de belastingtarieven in 2023. Dit zijn wettelijke aanpassingen, maar ook aanpassingen in de gemeentelijke regelgeving.

Integraal Veiligheidsplan 

Het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 bevat ambities en doelstellingen waarmee de gemeente regie voert op veiligheid. Deze zijn vertaald naar de thema’s: Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit; Digitale Veiligheid; Zorg en Veiligheid; Jeugd en Veiligheid; Buurt en Veiligheid; en Risico- en crisisbeheersing.

Spreekrecht

Inwoners kunnen gebruik maken van het spreekrecht. 1 inwoner spreekt in op 2 onderwerpen; 1. Belastingverordening en de pilot spreekrecht.

Locatie en tijden

Maarssenzaal- gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen

U bent van harte uitgenodigd op de publieke tribune. Deze vergadering is ook live te volgen via de audiostream.

De vergadering is de volgende dag ondertiteld terug te vinden op de website.

Commissie Fysiek domein

Dinsdag 06 december 2022, 19:30 uur, agenda.

Op de agenda

·         Verordening Bedrijven investeringszone (BIZ) Breukelen 2023 - 2027

·         Verordening Bedrijven investeringszone (BIZ) Hart van Maarssen 2023 - 2027

·         Verlenging subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid

·         Bestemmingsplan Westbroekse Binnenweg 86-88 in Tienhoven

·         Wijzigen ontwikkelstrategie en grondexploitatie woonontwikkeling Haarrijnweg 5 in Maarssen

·         Nota bodembeheer werkgebied Omgevingsdienst regio Utrecht

·         Ter kennisname: Ontwerpbestemmingsplan Verzamelplan 2022

Verlenging subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid

Met de subsidieregeling Stimuleringsfonds Duurzaamheid ondersteunt de gemeente lokale initiatieven die anders niet tot uitvoering zouden komen. De huidige regeling loopt aan het einde van dit jaar af en wordt met herzieningen verlengt. De regeling geeft particulieren ook de kans om al dan niet samen met marktpartijen hun eigen ideeën tot uitvoering te brengen.

Bestemmingsplan Westbroekse Binnenweg 86-88 in Tienhoven

Aan de Westbroekse Binnenweg tussen 86-88 in Tienhoven staat aan de noordzijde van de Maarsseveense Plassen een kassencomplex van 17.000 m². Een initiatiefnemer wil de kassen slopen en hiervoor in de plaats 4 woningen en een (kleinschalig) zonneveld realiseren. Er zijn 9 zienswijzen ingediend. 4 Inwoners spreken in op dit onderwerp.

Locatie en tijden

Het Koetshuis, Markt 12, 3621 AB Breukelen, 19:30 uur

U bent van harte uitgenodigd op de publieke tribune. Deze vergadering is ook live te volgen via de videostream. De vergadering is de volgende dag ondertiteld terug te vinden op de website.


Meer nieuws