Wat zijn de concrete stappen op het gebied van duurzaamheid die de gemeente gaat zetten?

Deze week kondigde het college van B&W aan concrete stappen te gaan zetten voor het bereiken van klimaatdoelstellingen. Aan de hand van vier thema’s gaat de gemeente aan de slag? Maar waarmee dan?

Focus komende jaren

Aan de hand van vier thema’s stimuleert de gemeente inwoners, ondernemers en maatschappelijk partners op het gebied van verduurzaming: Opwekken van duurzame energie in de vorm van zonne-energie, besparen op energiekosten en verduurzamen van woningen, vervangen van aardgas door duurzame bronnen van warmte en verduurzaming van de eigen organisatie. Het uitvoeringsprogramma ‘Op weg naar nieuwe energie 2023 - 2026’ geeft richting voor de te maken keuzes: ‘Dit uitvoeringsprogramma brengt overzicht aan in de projecten en activiteiten en geeft ons focus voor de komende jaren,’ aldus de gemeente Stichtse Vecht.

Grootschalig zon-op-dak

De gemeente zet grootschalig in op zon-op-dak. Bij zon-op-dak maakt de gemeente onderscheid in kleinschalig en grootschalig zon-op-dak. Het onderscheid zit in de energieopbrengst van de zonnepanelen. Gemeente Stichtse Vecht: ‘We stimuleren zonnepanelen bij bedrijven en ondersteunen en begeleiden initiatieven om grootschalig zon-op-dak te realiseren, bijvoorbeeld bij sportclubs of agrariërs. Ook gevels kunnen worden bekeken.’

Zonnevelden

De gemeente vindt het een noodzaak om te investeren in zonnevelden: ‘De voorkeur gaat er naar uit om alle daken in de gemeente vol te leggen en op deze wijze de doelstelling te behalen. Dat is echter niet realistisch. De gemeente wil daarom ruimte bieden aan zonnevelden voor het opwekken van duurzame elektriciteit.’ Op dit moment kan het net de aansluiting van zonnevelden niet aan. Toch denkt de gemeente dat daar verbetering in komt: ‘De aansluiting van grootschalige zonnevelden levert door de netcongestie echter grote problemen op. Daarom dagen we de markt uit om tot creatieve oplossingen te komen en vraag en aanbod bij elkaar te brengen. In 2023 wordt de strategie hiervoor bepaald.’ De ontwikkeling van zonnevelden legt de gemeente neer bij initiatiefnemers.

Windturbines

Grote windturbines komen in de plannen van de gemeente niet voor. Ze is fel tegen de komst ervan ondanks het feit dat de provincie een voorstander is van de combinatie tussen het opwekken van wind- en zonne-energie. Wel stimuleert de gemeente windmolens met een maximale hoogte van 20 meter: ‘Naast zonnevelden geven we ook ruimte voor windmolens op (boeren)erven (maximaal 20 meter hoog), mits passend in het landschap. In veel bestemmingsplannen voor het buitengebied in Stichtse Vecht zijn windmolens bij agrarische bedrijven al toegestaan (max. 15 meter).’

Besparen en verduurzaming woningvoorraad

De gemeente gaat vol inzetten op besparende maatregelen: ‘Het besparen van energie is de eerste en misschien wel belangrijkste stap naar ‘nieuwe energie’. Energiebesparing van vloer, gevel, dak en ramen is bovendien een voorwaarde om aardgasvrij te kunnen worden.’ Daarnaast wil de gemeente dat inwoners aan de slag gaan met het versnellen van de verduurzaming van hun eigen woning.

Stichtse Vecht aardgasvrij

In 2050 moet Nederland volledig van het gas af en dus zijn maatregelen volgens de gemeente ook in Stichtse Vecht noodzakelijk. Een warmtevisie heeft de gemeente eerder opgesteld: ‘Het vervolg op de warmtevisie is een uitvoeringsplan. Hierin wordt aangegeven welke wijken aangesloten kunnen worden op alternatieve warmtebronnen in de zogeheten Wijkuitvoeringsplannen (WUP’s). Door de energiecrisis merken we dat de vraag en behoefte aan oplossingen om vrijwillig van het gas af te gaan toeneemt.’ De gemeente gaat de komende jaren gebruiken om voorbereidingen te treffen en komt uiterlijk 2025 met een uitvoeringsplan.

Pilot (Op Buuren/Zuilense Vecht)

In Sportpark Zuilense Vecht loopt een pilot voor de aanleg van een grootschalige Warmte-Koude-Opslag (WKO). Deze WKO wordt aangelegd voor het nieuwe sportpark/de wijk en kan tevens de bestaande wijk Op Buuren op duurzame wijze van warmte voorzien. Een participatietraject onder inwoners van de wijk is gestart om het draagvlak te onderzoeken in de bestaande wijk. Het streven is om draagvlak te verkrijgen van 80% van de inwoners. Daarna kunnen de warmteoplossingen worden afgestemd op de WKO waarna deze in 2025 gerealiseerd worden.