‘Zoveel mogelijk fit blijven en voorbereiden op je oude dag’ onderdeel nieuw WMO-beleid

De gemeente neemt maatregelen om de hulp en ondersteuning vanuit de Wmo toekomstbestendig te maken. Samen met zorgaanbieders, welzijn en vertegenwoordigers van inwoners heeft de gemeente daarvoor een praktisch, flexibel plan opgesteld. Dat plan legt het college van B&W ter instemming voor aan de gemeenteraad. (Archieffoto ter illustratie).

Lokaal WMO-beleid

Wethouder Dick Polman over het voorstel om lokaal WMO-beleid te veranderen: ‘“Dat is nodig omdat onze inwoners gemiddeld steeds ouder worden en langer zelfstandig thuis wonen. Met de meeste van hen gaat het gelukkig goed. Maar vroeg of laat heeft een deel van hen hulp nodig. Tegelijk zijn er minder mensen beschikbaar om die hulp te dragen. Dan heb ik het over betaalde krachten, mantelzorgers en vrijwilligers. Er móet dus wat veranderen.”

Stijgende vraag naar hulp

Er zijn op dit moment in Stichtse Vecht ruim 2.850 inwoners die hulp hebben vanuit de Wmo. 78% van hen is ouder dan 65 jaar. Het aantal ouderen blijft de komende jaren groeien. Daardoor stijgt de vraag naar hulp. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Uit een onlangs gehouden tevredenheidsonderzoek blijkt dat Wmo-cliënten tevreden zijn over de Wmo-hulp, al zijn er ook kritische geluiden, waar we zo goed als mogelijk rekening mee zullen houden. Met name als het gaat om huishoudelijke hulp vinden cliënten dat ze nadat ze een indicatie hebben gekregen lang moeten wachten voordat deze hulp beschikbaar is.’ Bij ongewijzigd beleid zal die hulp alleen maar langer op zich laten wachten. Wethouder Wmo Dick Polman. “We willen de Wmo-hulp laagdrempelig, preventief en dicht bij inwoners aanbieden, met oog voor hun totale situatie en welzijn. Daarbij is het de uitdaging om het omzien naar elkaar nog meer te bevorderen, de ondersteuning slimmer te organiseren en mensen te helpen om zelfstandig te blijven.”

Anders denken en doen

Om beschikbare, betaalbare en kwalitatief goede Wmo-hulp te kunnen bieden gaat de gemeente de manier van werken veranderen voor gemeente, wijkteams, vrijwilligers- en welzijnsorganisaties en zorgaanbieders: beter samenwerken, gebruik maken van elkaars kennis en netwerk. Ook van inwoners wordt wat verwacht: zoveel mogelijk fit blijven en voorbereiden op je oude dag zodat je in staat bent om dingen zoveel mogelijk zelf of met hulp van je netwerk te regelen. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Een andere manier van denken en doen dus. Dat heeft tijd nodig en daarom werken we hier stapsgewijs aan. Samen met zorgaanbieders, welzijn en vertegenwoordigers van inwoners hebben we daarvoor een praktisch, flexibel plan opgesteld. Dat plan legt het college van B&W ter instemming voor aan de gemeenteraad.’

Concrete maatregelen

Gemeente Stichtse Vecht over concrete maatregelen in een persbericht: ‘Er komt een centrale wachtlijst om de schaarse huishoudelijke hulp sneller te verdelen onder inwoners. Ook gaan de aanbieders van huishoudelijke hulp onderling hun planningen afstemmen en regelen we de huishoudelijke hulp per dorp of wijk. Zo kan de totaal beschikbare capaciteit beter worden benut.’Op het  gebied van de Wmo-woningaanpassingen gaan de gemeente nauwer samenwerken met de woningcorporaties en hun aannemers. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Verder stimuleren we inwoners, waar dat mogelijk is, om hun eigen ondersteuning te regelen via een persoonsgebonden budget. Ook gaan we in gesprek met inwoners over preventie en hoe ze zich kunnen voorbereiden op de toekomst.’ Daarnaast hoeven inwoners met Wmo-hulp niet meer zelf een herindicatie aan te vragen maar gaat de gemeente voortaan zelf tijdig met de inwoner in gesprek om te horen of de hulp nog passend en nodig is. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Zo nodig kijken we daarbij naar andere oplossingen. Dat is sneller en klantvriendelijker.’ 

Politieke behandeling

In de begroting is een eenmalig bedrag beschikbaar van €100.000 om de maatregelen uit het transformatieplan uit te voeren. Dit staat los van de budgetten die sowieso beschikbaar zijn voor de Wmo-voorzieningen. Het voorstel wordt naar verwachting op 28 november 2023 behandeld in de commissievergadering en op 19 december 2023 in de gemeenteraad.